Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych Fitnesslab.pl, których wydawcą jest Fundacja AIP z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP PL5242495143, w ramach start-upu prowadzonego przez Annę Domagałę w ramach Programu AIP, zwanego dalej „Wydawcą”.

§2
Definicje użytych pojęć

 1. Serwis – niniejszy serwis internetowy, dostępny pod adresem www.fitnesslab.pl oraz wszystkie jego strony i integralne elementy.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w dowolnym celu i z dowolnego urządzenia.
 3. Operator płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Serwisu.

§3
Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Wydawca.
 2. Aby korzystać z bezpłatnych treści w Serwisie, nie trzeba podawać żadnych danych. Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zadecydują, czy i w jakim zakresie chcą udostępniać informacje o sobie.
 3. Wydawca nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji.

§4
Zastrzeżenia prawne

 1. Autorzy i Wydawca dokładają wszelkich starań, aby treści i produkty zamieszczone w Serwisie były rzetelne i obiektywne. Jednakże wszystkie materiały mają wyłącznie wartość informacyjną. Do każdej diety, ćwiczenia i techniki należy podchodzić rozważnie i przed ich zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
 2. Autorzy i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z zastosowania informacji udostępnionych w Serwisie.
 3. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu objęte są gwarancją satysfakcji z prawem do zwrotu. Okres gwarancji dla danego produktu podawany jest w treści oferty oraz liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie.
 4. Niezależnie od Wydawcy, zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) oraz otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy.
 5. W przypadku chęci skorzystania z prawa do zwrotu produktu należy skontaktować się z Wydawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie fitnesslab.pl/kontakt.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi.
 7. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów i usług mogą być składane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie fitnesslab.pl/kontakt.
 8. Wydawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia.

§5
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 roku.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Aneks 1. Regulamin płatności DotPay

Operatorem płatności w Serwisie jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Warunki świadczenia usług określa odrębny regulamin dostępny na stronie operatora pod adresem: www.dotpay.pl.